Thủ Tục Hải Quan Đối Với Phương Tiện Vận Tải Đường Thủy

Có bao giờ bạn thắc mắc xem thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường thủy là như thế nào chưa? Nếu bạn vẫn còn đang khoăn chưa hiểu rõ vấn đề này thì bài viết dưới đây vantai24h.net sẽ giải đáp thắc mắc đó cho bạn.

thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường thủy

Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đối với phương tiện vận tải nhập cảnh

a) Giấy phép vận tải thủy qua biên giới của cơ quan có thẩm quyền: Xuất trình bản chính;

b) Giấy đăng ký phương tiện đối với phương tiện vận tải thủy nước ngoài tạm nhập: Xuất trình bản chính;

c) Tờ khai phương tiện vận tải đường sông tạm nhập – tái xuất: Xuất trình 01 bản chính hoặc Tờ khai phương tiện vận tải đường sông tạm xuất – tái nhập có xác nhận tạm nhập của Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm xuất: Nộp 01 bản chính;

d) Danh sách người trên phương tiện vận tải thủy (nếu có): Nộp 01 bản chính;

đ) Bản kê nguyên liệu, vật dụng dự trữ trên tàu: Nộp 01 bản chính.

thủ tục đối với phương tiện xuất cảnh

Hồ sơ hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh

a) Giấy phép vận tải thủy qua biên giới của cơ quan có thẩm quyền: Xuất trình bản chính;

b) Giấy đăng ký phương tiện đối với phương tiện vận tải thủy Việt Nam tạm xuất: Xuất trình bản chính;

c) Tờ khai phương tiện vận tải đường sông tạm nhập – tái xuất có xác nhận tạm nhập của Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm nhập: Nộp 01 bản chính hoặc Tờ khai phương tiện vận tải đường sông tạm xuất – tái nhập: Xuất trình bản chính;

d) Danh sách người trên phương tiện vận tải thủy (nếu có): Nộp 01 bản chính;

đ) Bản kê nguyên liệu, vật dụng dự trữ trên tầu: Nộp bản chính.

Thời Hạn Giải Quyết

thời hạn giải quyết hồ sơ

+ Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 23 Luật Hải quan)

+ Thời hạn hoàn thành thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải:

 Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan;

 Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hoá chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hoá cho cơ quan hải quan.

Cơ Quan Thực Hiện Thủ Tục Hành Chính

cơ quan thực hiện thủ tục

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

Căn Cứ Pháp Lý Về Thủ Tục Hải Quan Đối Với Phương Tiện Vận Tải Đường Thủy

– Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội;

– Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

– Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (Điều 79).

– Thông tư số 172 /2010/TT-BTC ngày 02 tháng 11  năm 2010 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Rate this post